top of page
KLACHTENPROCEDURE

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Vertex Legal B.V. (“VL”) en enige opdrachtgever.

 

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

  • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van enige opdrachtgever jegens enige advocaat van VL en/of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van enige overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van enige declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet en niet zijnde een situatie waarover op enigerlei wijze een interne of externe klachtenprocedure en/of juridische procedure plaatsvindt of eerder heeft plaatsgevonden

  • klager: enige opdrachtgever van VL met een klacht

  • beklaagde: de betrokken persoon van VL terzake de klacht

  • klachtenfunctionaris: de advocaat verantwoordelijk voor enige klachtafhandeling, te weten de heer mr. drs. J.J.W. van Ladesteijn

 

De klachtenfunctionaris informeert de beklaagde onverwijld over enige klacht. Hij stelt de klager en de beklaagde in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en stimuleert hen terzake samen tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij.

Bij geen oplossing, stelt de klachtenfunctionaris binnen vier weken na ontvangst van de klacht de klager en de beklaagde schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van zijn oordeel over de gegrondheid van enige klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 

 

De klachtenfunctionaris en de beklaagde nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

 

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor kosten terzake de behandeling van de klacht.

Heading 1

bottom of page