top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vertex Legal B.V. (“VL”) verrichte en te verrichten werkzaamheden. Ook aan VL verbonden (rechts)personen kunnen hierop een beroep doen ex artikel 6:253 BW.

 

Opdracht met VL

Met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt enige opdracht geacht uitsluitend aan VL te zijn opgedragen.

 

Aansprakelijkheid

VL is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van VL beperkt zich tot haar dekking daaronder. Bij geen dekking bedraagt de cumulatieve aansprakelijkheid van VL jegens enige opdrachtgever maximaal EUR 25.000.

 

Klachtplicht

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt enig vorderingsrecht van enige opdrachtgever, indien hij enige vordering jegens VL niet schriftelijk meldt binnen twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

 

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart VL voor alle vorderingen van derden en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. VL kan vrijelijk derden inschakelen en is gemachtigd dan namens enige opdrachtgever enige aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

Honorarium

Het honorarium van VL wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met jaarlijks te indexeren uurtarieven en 6% kantoorkosten conform de standaardpraktijk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Specifieke kosten zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht. De werkzaamheden van VL zijn btw belast.

 

Facturatiebeleid

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, declareert VL maandelijks. De opdrachtgever betaalt de declaraties van VL zonder beroep op opschorting of verrekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. VL kan dan per direct haar werkzaamheden opschorten zonder enige aansprakelijkheid voor daardoor ontstane schade. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van VL in dat verband komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Einde overeenkomst

Ieder der partijen kan door (onmiddellijke) opzegging de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

Informatieverstrekking

De opdrachtgever verstrekt tijdig aan VL alle relevante informatie voor de correcte uitvoering van de opdracht, evenals alle door VL verlangde informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VL verstrekte informatie.

 

Gegevensbescherming

De opdrachtgever verleent VL toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens conform geldende wet- en regelgeving. De Privacy Statement van VL is te raadplegen op www.vertexlegal.nl.

 

Digitale communicatie

De opdrachtgever verleent VL toestemming gebruik te maken van alle op enig moment gebruikelijke communicatiemiddelen. VL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van digitale communicatie.

 

Scheidbaarheid

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of bepalingen. Partijen zullen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken, blijft de rest van de opdracht in stand, waaronder deze algemene voorwaarden.

 

Klachtenregeling

VL beschikt over een klachtenregeling bij onverhoopte klachten. De klachtenregeling van VL is te raadplegen op www.vertexlegal.nl. Over enig geschil in verband met of naar aanleiding van de opdracht wordt geen mededeling aan derden gedaan

 

Toepasselijk recht

Op enige rechtsverhouding tussen VL en enige opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

 

Bevoegde rechter

Enig geschil wordt bij uitsluiting aan de bevoegde rechter in Rotterdam voorgelegd. 

Heading 1

bottom of page