top of page
PRIVACYVERKLARING

Vertex Legal B.V. (“VL”) is voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Betrokkenen zijn de natuurlijke personen van wie VL persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan die betrokkene kan worden geïdentificeerd.

 

VL verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden (“Doeleinden”):

 • juridische dienstverlening en bijbehorend betalingsverkeer

 • website- en klant(marketing- en communicatie)beheer

 • naleven wet- en regelgeving

 • werving en selectie

 

VL verwerkt persoonsgegevens omdat deze:

 • door betrokkenen op eigen initiatief zijn verstrekt en/of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen

 • door derden aan VL kenbaar zijn gemaakt

 • en/of via openbare bronnen bekend zijn geworden

 

VL verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden:

 • wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang

 

VL deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden:

 • voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de Doeleinden

 • of daartoe wettelijk verplicht

 

VL verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

 

Met verwerkers van VL sluit VL een verwerkersovereenkomst conform de AVG.

 

VL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsmede tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

 

VL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de Doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Betrokkenen hebben diverse rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens. Enig verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kan enige betrokkene richten aan: Vertex Legal B.V., info@vertexlegal.nl, Burgermeester Le Fèvre de Montignylaan 130, Rotterdam. Binnen vier weken na ontvangst van enig verzoek bericht VL betrokkene. Betrokkenen dienen zich te realiseren dat VL niet in alle gevallen aan enig verzoek van hen kan voldoen.

 

De website www.vertexlegal.nl bevat links naar websites van derden. VL is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via deze derden.

 

De website www.vertexlegal.nl bevat cookies. Betrokkenen kunnen deze op elk gewenst moment weigeren. Dit kan het gebruiksgemak van de website beperken.

 

VL kan de inhoud van deze privacyverklaring op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Raadpleeg daarom met regelmaat de website www.vertexlegal.nl.

Heading 1

bottom of page