top of page
 • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

10 regels bij collectief ontslag


Collectief ontslag: tot 10 tellen!


De werkgever die het voornemen heeft om binnen een tijdvak van drie maanden twintig of meer werknemers, werkzaam in een werkgebied om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, moet dit melden aan de vakbonden en het UWV. Dat regelt de Wet melding collectief ontslag (WMCO).


Er gaan nogal wat collectieve ontslagen pijnlijk mis. Vaak al bij het tellen.


Daarom 10 hoofdregels:

 1. Het werkgebied is a. Friesland, Groningen en Drenthe; b. Overijssel en Gelderland; c. Noord-Brabant en Limburg; d. Zuid-Holland en Zeeland; e. Flevoland en Utrecht; f. Noord-Holland.

 2. Het werkgebied waar de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht, is leidend. Varieert dit teveel, dan is dit de standplaats van de werknemer. Als dit ontbreekt, dan is leidend de vestiging van de werkgever van waaruit de melding wordt ingediend. Biedt ook dit geen uitkomst, dan is leidend de woonplaats van de werknemer.

 3. De WMCO is niet van toepassing op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst om uitsluitend persoonlijke redenen en proeftijdontslag.

 4. Een einde van rechtswege is geen "beëindigen".

 5. WMCO-werknemers zijn ook payrollwerknemers en werknemers waarvoor geen preventieve ontslagtoets geldt, zoals statutair directeuren, maar niet overheidspersoneel met ambtelijke aanstelling.

 6. De WMCO gaat over elke voorgenomen beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever om een of meer bedrijfseconomische redenen. Onder omstandigheden kan deeltijdontslag en een aanbod tot overplaatsing of herplaatsing onder de dreiging van ontslag worden beschouwd als beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de WMCO.

 7. Opzegging van een oproepovereenkomst is een WMCO-ontslag.

 8. Bij een min-/maxcontract is nog geen sprake van ontslag als het aantal uren boven het minimumdeel eenzijdig wordt verminderd. Wordt ook het aantal minimumuren door de werkgever verminderd, dan is sprake van (deeltijd)ontslag. Dit telt mee voor het getalscriterium van twintig voorgenomen ontslagen binnen drie maanden.

 9. Het tijdvak van drie maanden van twintig of meer arbeidsovereenkomsten is niet beperkt tot de periode voor of na een individueel ontslag.

 10. Alle voorgenomen beëindigingen op initiatief van de werkgever tellen mee voor de WMCO (tenzij uitgezonderd). Een intrekking van een ontslagvergunning laat de meldingsplichtig onverlet.


Zo zijn er tal van andere regels en vooral uiteenlopende mogelijkheden voor werkgevers. Er dient immers op basis van de Uitvoeringsregels ruimte te zijn voor de werkgever om dergelijke reorganisatiebeslissingen te kunnen nemen. De werkgever moet zijn onderneming zo kunnen inrichten dat het voortbestaan daarvan ook op langere termijn verzekerd is. Dat is niet alleen in zijn eigen belang maar ook in het belang van het behoud van werkgelegenheid in meer algemene zin.


Laat je als werkgever altijd begeleiden door specialisten in dit soort processen! Anders blijf je reorganiseren.

Commentaires


bottom of page