top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Geen vakantie-overdracht bij quarantaine niet-zieke werknemer


Heeft een niet-zieke werknemer recht op overdracht van jaarlijkse vakantie met loonbehoud (“vakantie”) toegekend voor periode tijdens quarantaine? 


Nee. Het is geen ziekteverlof en belet niet het doel van vakantie. Niet elke belemmering om volledig te genieten van een periode van rust of ontspanning is grond voor toekennen van extra verlof. 


Juridisch kader

Het recht op vakantie is: 

  1. een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht;

  2. dient niet restrictief te worden uitgelegd; 

  3. heeft twee doelen:

    1. de werknemer in staat te stellen om uit te rusten van de uitvoering van de hem op grond van zijn arbeidsovereenkomst opgedragen taken; 

    2. beschikken over een periode van ontspanning en vrije tijd.


Dat doel verschilt van het doel van ziekteverlof (herstel ziekte). 

Daarom heeft een werknemer met ziekteverlof zo gewenst het recht om deze vakantie op te nemen in een andere periode. 


Bij ziekteverlof geldt dat: 

  1. het intreden van arbeidsongeschiktheid in beginsel onvoorzienbaar is en losstaat van de wil van de werknemer;

  2. deze werknemer fysiek of psychisch gehinderd door een ziekte.


Gedurende minimumperioden van rusttijd mag op de werknemer jegens zijn werkgever geen verplichting rusten die hem kan beletten om zich vrijelijk en ononderbroken met zijn eigen zaken bezig te houden, opdat de effecten van de arbeid op zijn veiligheid en gezondheid worden geneutraliseerd. 


Toetsing juridisch kader op quarantaine 

Het doel van quarantaine (voorkomen verspreiden ziekte) verschilt van het doel van vakantie. 


Een quarantaine is, net als het intreden van arbeidsongeschiktheid een onvoorzienbare gebeurtenis die losstaat van de wil van de persoon in kwestie. 


I.c. werd de werknemer, anders dan bij ziekteverlof, niet fysiek of psychisch gehinderd door de ziekte. Het doel van quarantaine is dan in beginsel niet vergelijkbaar met dat van ziekteverlof. 


Een quarantaine belet niet het doel van vakantie. 


Een quarantaine kan de omstandigheden waarin een werknemer zijn vrije tijd kan benutten belemmeren, maar doet op zich geen afbreuk aan het recht van die werknemer om daadwerkelijk gebruik te maken van zijn recht op vakantie. 


Gedurende vakantie mag op de werknemer jegens zijn werkgever geen enkele verplichting rusten die hem kan belemmeren om zich vrijelijk en ononderbroken met zijn eigen zaken bezig te houden, opdat de effecten van de arbeid op zijn veiligheid en gezondheid worden geneutraliseerd. 


Wanneer de werkgever zijn verplichtingen nakomt, kan hij niet verplicht worden tot compensatie van de nadelige gevolgen van een onvoorzienbare gebeurtenis (bv quarantaine), waardoor zijn werknemer niet ten volle kan genieten van zijn recht op vakantie. 


De arbeidstijdenrichtlijn beoogt niet dat elke gebeurtenis die voor de werknemer een belemmering kan zijn om ten volle te genieten van een periode van rust of ontspanning, een grond is om aan die werknemer extra verlof toe te kennen, opdat het doel van vakantie wordt beschermd. Comments


bottom of page