top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Verschil tussen opnemen vakantie tijdens ziekte en het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen


Opnemen van vakantie tijdens ziekte

Vakantie kan tijdens ziekte worden opgenomen, indien op de zieke werknemer re-integratieverplichtingen rusten. Het opnemen van vakantie strekt in dat geval ertoe dat de werknemer van deze verplichtingen kan recupereren. Om te bevorderen dat de zieke werknemer op wie re-integratieverplichtingen rusten daadwerkelijk gebruikmaakt van de mogelijkheid om vakantie op te nemen, geldt voor de minimumvakantiedagen van deze werknemer net zoals bij gezonde werknemers de vervaltermijn van art. 7:640a BW.


Dit is anders bij de zieke werknemer die is vrijgesteld van verplichtingen tot re-integratie. In dat geval is recuperatie van die verplichtingen, en dus het opnemen van vakantie, niet aan de orde en komen de minimumvakantiedagen na het verstrijken van de vervaltermijn van art. 7:640a BW niet te vervallen omdat de werknemer in dat geval redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.


Verrekenen van ziektedagen

De mogelijkheid van het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen bestaat zowel bij de zieke werknemer die vakantie kan opnemen omdat op hem re-integratieverplichtingen rusten als bij de zieke werknemer die geen vakantie kan opnemen omdat op hem geen re-integratieverplichtingen rusten.


Art. 7:638 lid 8 BW ziet enkel op verrekening van vakantiedagen in het geval dat de werknemer ziek wordt vóór of tijdens een vakantie die reeds was vastgesteld voordat hij ziek werd. Een werknemer die na de vaststelling van een vakantie ziek is geworden en ondanks zijn ziekte met vakantie gaat, hoeft daarvoor niet steeds vakantiedagen op te nemen.


Hiermee wordt beoogd dat een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt zijn vakantiedagen behoudt, zodat hij die op een later moment kan benutten. Daarom dient een werknemer uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen, telkens wanneer de omstandigheid die aanleiding geeft tot het verzuim zich feitelijk voordoet of heeft voorgedaan en is het niet voldoende dat de werknemer die ziek is geworden nadat zijn vakantie is vastgesteld en voordat deze vakantie is aangevangen, aan de bedrijfsarts, zijn leidinggevende of de werkgever kenbaar maakt dat hij nog met vakantie wil gaan.


Daarbij geldt een cao als een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW.Comments


bottom of page