top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

HR Vandaag - Informatieverplichting


Vandaag een arrest van de Hoge Raad over kortweg de reikwijdte van de in art. 7:611 BW vervatte informatieverplichting.


Rechtsvraag

Kan een werkgever obv goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden zijn om werknemers te waarschuwen voor, dan wel te informeren over een wijziging van regelgeving die voor hun fiscale positie van belang is?


Hoge Raad

Nou en of.


Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen. Een werkgever heeft daarbij in beginsel geen adviserende taak.


Toch kan de werkgever obv goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn de werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens fiscale positie van belang is. Dat zal in het bijzonder het geval kunnen zijn als de desbetreffende informatie evenzeer van belang is voor de verplichting tot inhouding en afdracht van loonbelasting, die op de werkgever rust. Een werkgever behoort uit hoofde van die verplichting immers van dergelijke informatie op de hoogte te zijn. Ook is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met bedoelde informatie.


Conclusie

De norm van goed werkgeverschap geeft in bepaalde situaties een grondslag voor het aannemen van een informatieplicht en soms zelfs een waarschuwingsplicht van de werkgever jegens de werknemer.


Van een goed werkgever mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij zijn werknemers deugdelijk informeert wanneer hij hen vraagt in te stemmen met een wijziging van arbeidsvoorwaarden (die een verslechtering meebrengt voor de rechtspositie van de werknemer). Zo is in de rechtspraak aangenomen dat de werkgever bij een (ingrijpende) wijziging van een pensioenregeling obv goed werkgeverschap de plicht heeft om de werknemer voorafgaand juist en in voldoende mate te informeren over de inhoud van die wijziging, alsmede de gevolgen die de wijziging voor de individuele werknemer kan hebben. Onder omstandigheden kan zelfs van de werkgever worden gevergd dat hij zijn werknemers waarschuwt voor de risico’s die aan de wijziging van de pensioenregeling zijn verbonden.


Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt voorts in gevallen waarin sprake is van overgang van onderneming, dat de werkgever, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, zijn werknemers voldoende opening van zaken en duidelijkheid over de te maken keuzes moet verschaffen, en volledige voorlichting moet geven over hun rechtspositie, om te waarborgen dat werknemers hun eventuele beslissing om afstand te doen van de hun door art. 7:663 BW geboden bescherming, volledig geïnformeerd kunnen nemen.


Op basis van dit arrest kan dus een werkgever onder omstandigheden obv goed werkgeverschap ook gehouden zijn een werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor zijn fiscale positie van belang is.Comments


bottom of page