top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

HvJ EU 2023: Top-6 arbeidsrechtelijke rechtsregels


Vorige week een Top-12 arbeidsrechtelijke rechtsregels van de Hoge Raad in 2023.


Met nog zes weken voor de boeg in 2023, deze week een Top-6 arbeidsrechtelijke rechtsregels van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2023.


  1. De "Uitzendrichtlijn" geldt, wanneer een werkgever bij de sluiting van de betrokken arbeidsovereenkomst en elk van de daadwerkelijk verrichte terbeschikkingstellingen de bedoeling heeft om de betrokken werknemer tijdelijk ter beschikking te stellen van een inlenende onderneming.

  2. Een ontslag blijft rechtsgeldig, wanneer een werkgever niet een afschrift aan het bevoegde overheidsorgaan verstrekt ten aanzien van schriftelijk medegedeelde gegevens aan de vertegenwoordigers van werknemers conform de "Richtlijn collectief ontslag". Een werknemer kan niet op basis hiervan rechtsbescherming inroepen.

  3. Het niet meetellen van ervaringsjaren in het buitenland voor functies in bepaalde nationale instellingen kan een belemmering betekenen van het vrij verkeer van werknemers.

  4. Verschil in arbeidstijden tussen publieke en private nachtarbeiders is toegestaan op basis van de "Arbeidstijdenrichtlijn", wanneer het onderscheid is gebaseerd op een objectief en redelijk criterium, dat wil zeggen wanneer het verband houdt met een door deze wettelijke regeling nagestreefd wettelijk toelaatbaar doel en dit verschil in verhouding staat tot dat doel.

  5. Ook 𝒛𝒛𝒑'𝒆𝒓𝒔 vallen onder de reikwijdte van de "Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep", indien de beroepsactiviteiten reëel zijn en worden uitgeoefend in het kader van een rechtsbetrekking die door een zekere stabiliteit wordt gekenmerkt.

  6. Er vindt ook vakantieopbouw plaats over enige periode tussen ontslag en vernietiging ervan, ook als de werknemer volledig wordt gecompenseerd voor de tussenliggende periode.


Comments


bottom of page