top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

NOW: ROADMAP VOOR ONDERNEMERSOndernemers proberen hun weg in het NOW-landschap te vinden. De indruk is dat dit steeds beter lukt. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal erg complex, soms is het dat ook, maar het valt al met al best mee als je even de weg weet. Deze blog beoogt dat verder te vergemakkelijken door beknopt enkele must-knows voor ondernemers aan te stippen.


Relevante websites


Er zijn acht websites in het bijzonder relevant voor ondernemers. Zoek (voorzover nog vereist) op “NOW” en effectief elk antwoord is te vinden, ook via video’s en tools. Ook kunnen kosteloos hulplijnen worden gebeld:

Aanvraagperiodes


Er bestaan vijf aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming worden berekend. Hiervoor dient per aanvraagperiode een aparte aanvraag te worden gedaan. Het volgende schema van het UWV zet dit uiteen:


Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/Overzicht%20aanvraagperiodes%20NOW.pdf


Soort accountantsonderzoek


Bij de definitieve aanvraag kan een verplichting bestaan tot het bijvoegen van een accountantsverklaring of een derdenverklaring. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. Zie in dit verband het schema van het Ministerie SZW, te gebruiken in combinatie met vorenstaande simulatietoolwebsite:

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-en-accountantsverklaring-verklaring-derde


Reputatie


Vanuit reputatieoogpunt dienen ondernemingen onder andere te beseffen dat een NOW-register voor een ieder toegankelijk is via de website van het UWV. Hier worden alle ondernemingen vermeld die een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen. Zie in dat verband de link naar dit register: Overige documenten | UWV | Over UWV


Ben je een grotere onderneming en/of vinden communicaties plaats (vacatures, presentatie financiële cijfers) die haaks (lijken te) staan op de noodzaak tot het aanspreken van publiek geld, dan is de kans groter dat je in de publiciteit komt. Hetzelfde geldt andersom (niet aanspreken, terwijl dat wel zou moeten; denk hierbij ook aan bestuurdersaansprakelijkheid).


Alternatieven


Een NOW-subsidie hoeft niet voor een onderneming het beste te zijn. Met regelmaat blijkt in de praktijk dat bijvoorbeeld een betere oplossing is (een combinatie met):

Ook bestaan andere (wellicht te combineren) steun- en noodmaatregelen. Zie in dit verband het volgende schema van de Rijksoverheid:

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen


Meer algemeen is het voor ondernemers nu echt twee-voor-twaalf om fundamenteel hun strategie te herijken, verdergaand dan enkel besparen op wagenparken, kantoorruimte, abonnementen en discretie gebruiken ten aanzien van variabel loon en dergelijke.


Aard regeling


Redeneren naar het beoogde doel is lastig onder de NOW-regelingen. De NOW-regelingen zijn niet alomvattend. Ze zijn generiek, robuust en bevatten bewust geen hardheidsclausule. Zie onder andere CRvB 28 januari 2021 (geen schending algemeen beginsel van behoorlijk bestuur): https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:87. Dit betekent dat een wat welwillend verzocht en (door de toetsing eenvoudig) verkregen voorschot dus niet hoeft stand te houden bij de (later strengere) definitieve vaststelling. Scherper: de NOW-regelingen verhouden zich slecht met constructies op zich, waardoor reputatieschade des te groter kan zijn, nog los van acties die naderhand effectief hiertegen kunnen worden ondernomen.


Bij aanvragen op werkmaatschappijniveau mag kortweg meer van het concern worden verwacht vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Steeds dient te worden beseft dat het hier om publiek geld gaat. Daarom heeft de accountant ook zijn publieke rol en ziet hij/zij er op toe dat geld correct is besteed (zie bijvoorbeeld in dit verband ook de Standaard 3900N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling NV COS 3900N (nba.nl)). Zo geldt kortweg een strenger bonusverbod voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau onder NOW 1-3 ten opzichte van een aanvraag op concernniveau. In dat kader dient onder andere onderscheid te worden gemaakt tussen personele en/of organisatorische werkingssfeer ten opzichte van de “verstrekker” of de “ontvanger”.


Let op

  • De NOW-regelingen zijn aan verandering onderhevig (gebleken). Bezoek daarom dagelijks vorenstaande websites over onderwerpen als omzet, omzetverlies, termijnen, groep, concern, bonus, ontslag, personele en organisatorische werkingssfeer, inspanningsverplichtingen, loonsom en meer.

  • Vergeet ook niet geldende verplichtingen ten opzichte van sociale partners en/of ondernemingsraden.

  • Realiseer dat er diverse lokale en internationale anti-cumulatiebepalingen bestaan ten aanzien van subsidies en/of andere vergoedingen met doorwerking daarvan naar (verplichtingen met) bijvoorbeeld opdrachtgevers en leveranciers. Deze bepalingen trachten veelal te voorkomen dat bijvoorbeeld een onderneming zowel plaatselijk, landelijk en/of internationaal subsidie ontvangt. Dit kan dus betekenen dat een internationale analyse eerst geboden is, gezien implicaties bij eerst een aanvraag in Nederland. Dit heeft meer verstrekkende implicaties als “dan storten we het dan wel terug”, wat wij geregeld in de praktijk horen terugkomen. Dit maakt proactieve scenario planning des te belangrijker.

Bel ons gerust om te horen hoe wij onze klanten hierover strategisch adviseren. Dan sparren wij graag hoe wij ook u kunnen helpen.


Comments


bottom of page