top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Arbeidsmarkt: SCP Reflectie op Coalitieakkoord 2021-2025


Op 10 januari 2022 verscheen het SCP-rapport “Reflectie op het coalitie-akkoord 2021-2025 vanuit het burgerperspectief”.


Het SCP adviseert het kabinet een fundamenteel andere, te weten een opgavegerichte, werkwijze van de overheid voor brede welvaart.


De soepele analyse bevat waardevolle en vergaande inzichten over onder andere de noodzaak tot verbinding, betrekken en samenwerken, besef van historische context, aandacht voor uitvoeringskwesties, samenhang tussen beleid en verantwoordelijkheid, tegenmacht, transparantie, responsiviteit, communicatie, lange termijn perspectief en integrale aanpak.


Over de arbeidsmarkt merkt het rapport het volgende op:


“De keuze om de adviezen over flexibilisering op de arbeidsmarkt van de SER en de commissie-Borstlap leidend te laten zijn bij het nieuwe arbeidsmarktbeleid, en om daarbij te betrekken dat goed werk meer is dan zeker werk, sluiten goed aan bij adviezen van het SCP over de veranderende arbeidsmarkt. Het gaat namelijk ook om de kwaliteit van werk. Kwalitatief goed werk is volgens ons werk dat een goede werk-privébalans biedt, maar ook ruimte biedt voor andere activiteiten, zoals zorgen en leren.”


Dit specifieke rapport dient niet voor een verdiepende sociaal-culturele analyse van de arbeidsmarkt. Die is wel bijzonder relevant en interessant met de uitgewerkte inzichten in het rapport:


Hoe de arbeidsmarkt te bezien bij zaken als toegenomen vermenging van de overheid en het bedrijfsleven, paralellen in "opgaves" tussen de regering en besturen op het vlak van cultuur, processen, tegenmacht en leiderschap, tanende representativiteit van de vakbeweging, een vierde industriële revolutie en aanhoudende arbeidsmarktkrapte.


Hoe de werkwijze van de overheid met de bekende adviesorganen, zoals de SER, ten aanzien van de arbeidsmarkt te beoordelen: wordt op deze manier zo breed en integraal mogelijk informatie verkregen van burgers en andere relevante partijen?


Hoe de beoogde keuze voor flexibilisering van de arbeidsmarkt te beoordelen bij een verenging naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd?


Ofwel: hoe ook vertrouwen, inclusiviteit, diversiteit en vooral (persoonlijke) vrijheid te beoordelen van ondernemingen als samenlevingen, ondernemers en uiteindelijk ook burgers bij maakbaarheidsdenken, voorzorgbeginsel en korte termijndenken. Juist in deze vraag liggen wellicht antwoorden naar de menselijke maat, de ander en gelijk(waardig)heid. Link naar SCP-rapport


Comentários


bottom of page